Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług

PROJEKTOWANIE ELEKTRYCZNE :

Wykonujemy projekty budowlane i budowlano – wykonawcze dla :
instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych,
oświetlenia w obiektach kubaturowych oraz oświetlenienia zewnętrznego : ulic – wraz z organizacją ruchu na czas wykonywania oświetlenia, oświetlenia parków oraz obiektów sportowych /boisk/,
projekty linii napowietrznych SN i nN,
projekty linii kablowych SN i nN,
projekty stacji transformatorowych słupowych i naziemnych,
Kosztorysowanie prac elektrycznych.

WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE :

Zajmujemy się wykonawstwem wszelkich instalacji elektrycznych :
zewnętrznych,
wewnętrznych w obiektach przemysłowych,
w obiektach użyteczności publicznej,
w obiektach mieszkalnych.

POMIARY ELEKTRYCZNE :

obligatoryjne pięcioletnie,
rezystancji izolacji,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
wyłączników różnicowoprądowych,
natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

NADZÓR ELEKTRYCZNY :

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, posiadających wszelkie uprawnienia i certyfikaty, umożliwiające im prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy pracach instalacji elektrycznych.